NLHF er en interesseorganisasjon etablert av leger og sykepleiere med et hovedformål å kunne sette ett sterkere fokus på en kunnskapsbasert og helhetlig tilnærming til helse forebygging og medisinsk behandling. Forbundet har støttet våre kollegaer som opplevde trakassering fra private og offentlige arbeidsplasser basert på manglende medisinsk faglig og medisinsk etiske forankringer. Kontakten mellom behandler og pasient er grunnleggende og knyttet til en aktiv medbestemmelse basert på erfaring og kunnskap forankret i nasjonal og internasjonale konvensjoner og medisinsk etiske retningslinje fri for konflikt interesser.

Vi har de senere år sett at våre fagforeninger har vist lite interesse i å sette lys på konsekvensene av de mange ekstraordinære tiltak som ble iverksatt i tilknytning til Covid-19. Vi har vært spesiellt bekymret over våre statlige og kommunale helsemyndigheter manglende evne til å kunne gi adekvate medisinsk faglige begrunnelser for de mange overgripende tiltak. Disse tiltakene ble spesiellt problematiske for de som som utøvde sin medisinsk virksomhet ut ifra etiske prinsipper knyttet til sin egen medisinsk faglig overbevisning spesiellt med tanke på å kunne gi adekvat informert samtykke til sine pasienter og for de mange helsearbeidere som valgte å ikke la seg injisere med de eksperimentelle gen-baserte «vaksine» produktene.

NLHF etablert et tett samarbeid med SMBNorge hvor man har tilbudt våre foretagsmedlemmer kollektiv avtale.

NLHF har deltatt aktivt med SMB Norge for å belyse den sviktende faglig grunnlag for de mange overgripende tiltak medlemmer ble utsatt for knyttet til Covid-19 og hvor det daglig skjedde hva vi mener var ulovlige overgrep mot NLHF og SMBNorge sine medlemmer fra både det offentlige og private forvaltningssystemet. SMBNorge har vært den eneste av de tre arbeidsgiverorganisasjonene som har søkt å belyse de alvorlige konsekvensene som tiltak knyttet til smittevernloven førte til for sine medlemmer. Dette ble markert med et eget seminar den 11 mars, 2022- To år med Covid-19 Restriksjoner – to års markering av erklæringen om «pandemi» av Verdens Helse Organisasjon.

Det manglende medisinsk faglig grunnlag for de tiltakene som ble gjennomført ble videre belyst av NLHF i et hel dagseminar med tittel: Refleksjoner rundt en Pandemi den 04 juni, 2022 og under Oslo Konferansen: In the Wake of the Covid-19 Crisis den 19 november 2022. 

For utsatte helsearbeidere har NLHF jobbet tett med Norsk Hjelpefond med å kunne agere på vegne av medlemmer som ble utsatt for ulovlige overgrep knyttet spesielt til forvaltnings– og arbeidsmiljøloven. For mer om våre aktiviteter les Årsberetningen for 2022.

Forbundet opplevde at av de 219 som meldte seg på som medlemmer i 2022 ble under halvparten betalende medlemmer (se årsberetningen for 2022). Da det var lite interesse for fornying av medlemskap fra de betalende medlemmer videre i 2023 er vi nå i en prosess for å se om forbundet skal ta en annen form videre med eller uten medlemsadministrasjon – dette i en dialog med SMBNorge.