Fag Grupper

NLHF er åpen til alle lisensierte helsefag grupper. Når det er 30 medlemmer eller mer inkluderes gruppen som en hovedfag gruppe.