Årsberetning 2022

Medlemmer per 31.12.2022

NLHF hadde 78 hovedmedlemmer i 2022, hvorav:

 • 22 bedriftsmedlemmer (kr. 3000)
 • 56 personlige medlemmer (kr. 2000)

Andre medlemskap 2022:

NLHF hadde 27 andre medlemmer i 2022, hvorav:

 • 1 student (kr. 500)
 • 10 støttemedlemmer (kr. 500)
 • 16 pensjonister, ledige eller uføre (kr. 500)

Styrets sammensetning:

Anette Iren Isene (leder), Torkel Snellingen (nestleder) og styremedlemmer: Christian Coucheron, Shahid Chohan, Jørn Eikemo, Barbro Paulsen og Kjetil Johansen og varamedlem: Martin Tufteland.

Historien bak NLHF

Høsten 2021 samlet en gruppe helsearbeidere, jurister, akademikere og borgere fra de nordiske landene seg i et felles initiativ som delte bekymring for myndighetenes tiltak og håndtering av Covid-19. En deklarasjon ble til gjennom intensivt arbeid gjennom hele høsten og kulminerte i The Nordic Covid Declaration (NCD) som ble publisert 9. desember 2021. Deklarasjonen ble underskrevet av nær 6000 personer og kan leses her: www.ncd2021.org

Ut fra dette initiativet kom ideen om å starte en ny legeforening. Det ble tidlig i etableringsprosessen konstatert at det var behov for en forening som omfattet alle som jobbet innen helse. Derfor ble navnet Norske Leger og Helsearbeideres Fellesforbund (NLHF) valgt og foreningen ble stiftet 3. februar 2022. 

Formålet til foreningen er å være en interesseorganisasjon som fremmer medlemmenes interesser i forhold til å kunne utøve sine profesjoner faglig og etisk samt være et felles nettverk på tvers av helseprofesjoner.

Interessen for etablering av en slik organisasjon kom som et svar på de tiltak knyttet til den såkalte «pandemi»-håndteringen i Norge som fikk store konsekvenser for helsearbeidere i både det private og det offentlige og det som mange helsearbeidere oppfattet som grunnleggende brudd på fundamentale rettigheter knyttet til grunnloven og som ble innført uten noen forståelig medisinskfaglig begrunnelse.

Kollektiv avtale med SMB Norge

For å få en tyngde i det politiske arbeide valgte foreningen å etablere en kollektiv avtale med SMB Norge.

På den måten kunne medlemmene dra nytte av fordeler som bank, forsikring og advokatbistand m.fl. Se fordelene her: https://medlemskap.dinbedrift.no/

Årlig kontingent ble fastsatt til kr. 3000. Hvorav kr. 2000 gikk til drift av NLHF og kr. 1000 gikk til SMB Norge. Det er krav om at medlemmene må ha et organisasjonsnummer for å være omfattet av denne avtalen.

NLHF ble også åpnet for personlige medlemskap for helsepersonell som ønsket å være en del av nettverket. Etterfølgende kom det også mulighet for støttemedlemskap for ikke-helsepersonell, studenter, uføre, pensjonister eller ledige som ønsket å støtte foreningen.

En kritisk stemme

Den 4. juni 2022 ble en merkedag da vi samlet akademikere og journalister sammen med leger, sykepleiere og andre helsearbeidere og andre interesserte for vårt første faglige seminar «Refleksjoner rundt en pandemi». Disse ville i normale omstendigheter sannsynligvis aldri kommet sammen i et slikt faglig møte og det er i seg selv noe som må applauderes. Videopptak fra dette seminaret har blitt sett over 800 000 ganger.

Foredragene under tittelen Refleksjoner Rundt en Pandemi viste i all tydelighet at det er behov for alternative stemmer til det som har utfoldet seg de siste tre årene.

Med det flotte og tette samarbeidet med nettmagasinet Hemali fikk vi også skapt en arena ved organisering av Oslo Konferansen – «Do No Harm» hvor noen av de mest profilerte foredragsholderne rundt «pandemi»-håndteringen fra USA og Europa kunne dele sine erfaringer og kunnskap med oss.

NLHF var ikke kun skapt som en kritisk stemme, men også med tanke på en alternativ motvekt når mange av våre foreninger sviktet sine medlemmer rundt det vi mener er grunnleggende etiske normer.

I den forbindelse engasjerte vi oss i samarbeide med andre organisasjoner hvor vi bidro med høringsnotater, offentlige appeller, høringsinnspill, samarbeid med SMB Norge med levering av tematisk innhold i konferanser knyttet til «pandemi»-håndteringen og etablering av kontakt med lokale politikere og stortingsrepresentanter som var kritisk til «pandemi»-håndteringen.

NLHF har også hatt fokus på å være en motstemme i samfunnsdebatten og har vært synlig på sosiale medier: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Bitchute, Rumble og Odysee hvor forbundet har nådd godt over 1.000.000. Forbundet har blitt omtalt i Den svenske Läkartidningen, P4 Sverige, Regjeringen.no, Wikipedia og flere norske nettmagasiner.

NLHF sin blogg

Vi etablerte en blogg på våre nettsider med et glimrende første blogginnlegg av Aksel Tveråmo. Det har dessverre ikke vært noen videre interesse med innsendelser til denne bloggen.

Faglig og politiske aktiviteter knyttet til Covid-19 mm

 1. NLHF har skrevet flere høringssvar, et høringsvar vedr. koronasertifikat ble tatt med i proposisjonen til Stortinget som eneste bidrag fra en arbeidstakerorganisasjon
 2. NLHF har vært i møte på Stortinget og fikk mulighet til å stille spørsmål i spørretimen via en stortingspolitiker
 3. NLHF deltok på FHIs pandemiseminar, og fikk stilt spørsmål til Camilla Stoltenberg og Atle Fretheim (epidemiolog)
 4. NLHF har samarbeidet med Norsk Hjelpefond i en rekke saker. Blant annet utarbeidelsen av diverse brevmaler/tekst sammen med advokat, medisinskfaglig rådgivning samt deling av spleis til rettssak i foreningens kanaler. Brevmal som kan sendes til arbeidsplasser og praksissteder som krever vaksine, kan fås ved henvendelse til Norsk Hjelpefond
 5. NLHF har sammen med Norsk Hjelpefond en arbeidsgruppe som har jobbet med vaksineskader.

NLHF administrerer Nordic Covid Declaration sin nettside (www.ncd2021.org)

Stifterne av NLHF var sentrale sammen med andre nordiske kollegaer i utviklingen av The Nordic Covid Declaration med etablering av nettverksmøter, utvikling av websider med design og innhold. NLHF overtok administrering av disse og etablerte en spleis-kampanje for videre vedlikehold og drift av sidene.

Foreningen har bygget to epostlister: 

 • NCD: ca. 6000 personer
 • NLHF: ca. 600 personer

Nettverk

NLHF har vært representert på ulike konferanser og nettverksmøter fysisk og digitalt og fremmet foreningens formål:

 • SMB Norges pandemikonferanse, politisk møte
 • Scandinavian Freedom Event, Malmø
 • FHIs pandemiseminar
 • The Highwire
 • Global Covid Summit
 • Läkaruppropet
 • Norsk Hjelpefond
 • Doctors for Covid Ethics
 • Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC)

Foreningen har bygget et internasjonalt nettverk av fagpersoner og andre organisasjoner. Dette gjorde det mulig å arrangere to konferanser i 2022:

 • “Refleksjoner omkring en pandemi”, 4. juni 2022 (Over 100 deltakere)
 • Oslo International Conference “Do No Harm”, 19. november 2022 (Over 415 deltakere)

Videoer fra disse er å finne på de fleste videokanaler, men på grunn av sensur, har flere videoer blitt tatt ned. Alle fra Oslo-konferansen befinner seg fortsatt på Rumble.

Medisinskfaglig bistand

NLHF har bistått med medisinskfaglig bistand i følgende juridiske saker:

 • Sykepleier diskriminert og avskjediget pga. vaksinasjonsstatus
 • Dødsfall etter vaksinasjon
 • Innreise (testing/koronasertifikat)
 • Grensepassering (testing/koronasertifikat)
 • Helsepersonell mistet lisens
 • Leger nektes å skrive legeerklæring ved el-sensitivitet/AMS 
 • NLHF har også stilt som medisinskfaglig sakkyndige i flere rettssaker samt vært partshjelper i en sak.

Media

NLHF etablerte en arbeidsgruppe med fokus på sosiale medier med tre frivillige. Arbeidsgruppen har delt innlegg og vært aktive i ulike kanaler som har nådd over 1,5 millioner.

Utfordringer i etableringsfasen

Manglende betalinger fra registrerte medlemmer

Det ble sendt ut 174 fakturaer til personer som hadde fylt ut registreringsskjema for medlemskap på hjemmesiden. 105 personer har betalt, 40 % har ikke betalt.

En del meldte seg inn før den internasjonale Oslo-konferansen 19. november da foreningen hadde tilbudt halv pris på billettene til medlemmer. Men medlemskap ble ikke betalt i etterkant.

Foreningens kapasitet – manglende interesse for arbeidsgrupper

En nystiftet interesseorganisasjon som NLHF er avhengig av frivillig innsats og engasjement fra medlemmer, styremedlemmer og andre støttespillere i etableringsfasen. Styret har bidratt med flere hundre frivillige timer.

NLHF har hatt behov for frivillige til følgende grupper:

 • Juridisk
 • Saksbehandlere/epost/kommunikasjon
 • Vaksineskader (sammen med Norsk hjelpefond)
 • Stillingsannonser med vaksinekrav
 • Nyhetsbrev og artikler
 • Medlemsaktiviteter
 • Kurs
 • Skrive høringssvar

Styreleder og nestleder har ved flere anledninger etterlyst frivillige til å hjelpe til med dugnad i etableringen av slike arbeidsgrupper, men ikke fått respons fra medlemmer. Arbeidsgruppene er avhengig av frivillig innsats. Responsen har dessverre uteblitt.

Styret i NLHF, Oslo 07.05.2023