Referat fra Årsmøte 2023

Referat fra årsmøte i  Norske leger og helsearbeideres fellesforbund (NLHF)

Torsdag 29.06.23 kl. 14–15 hos SMB Norge, Rådhusgata 5B, 0151 Oslo

Ordstyrer: Torkel Snellingen, nestleder NLHF
Referent: Anette Iren Isene, styreleder NLHF


Andre deltakere:
Christian Coucheron (styremedlem)
Thomas Løken (medlem)
Waltraud Amundsen (medlem)

Dagsorden

 1. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.
 2. Valg av ordstyrer (Torkel Snellingen) og referent (Anette Iren Isene).
 3. Styret la frem årsregnskap og årsberetning for 2022 som ble enstemmig godkjent.


Saksliste

 1. Innkomne saker
  Det var kommet inn en sak angående vaksine krav for studenter i praksis. Styret har allerede adressert denne saken i innkallingen til årsmøtet: NLHF og Norsk hjelpefond har i samråd med advokat i 2022 forfattet en brevmal som kan sendes praksissted med vaksine krav. Mal kan fås hos Norsk hjelpefond.
 2. Veien videre
  Som redegjort for i årsberetningen blir videre drift av medlemsadministrasjonen ikke mulig uten betydelig frivillig innsats og dugnadsånd, noe som dessverre har uteblitt.
  Det ble derfor foreslått å henvise personlige medlemmer til Norsk hjelpefond og bedriftsmedlemmer til SMB Norge, hvor sistnevnte kan få del i medlemsfordeler, bank, forsikring og juridisk bistand. Initiativet bak NLHF vil fortsette, men ta en annen form videre uten medlemsadministrasjon.

  Forslaget ble enstemmig godkjent.

Referat legges ut på foreningens hjemmeside og varsles til e-postlisten. Styreleder takket deltakerne for deres engasjement og bidrag under årsmøte  

Signatur og godkjenning:

Ordstyrer: Torkel Snellingen Referent: Anette Iren Isene