Vedtekter


§ 1 NAVN
Foreningens navn er Norske leger og helsearbeideres fellesforbund (NLHF).
Norwegian Doctors and Healthcare Workers’ Alliance (NDHWA).
§ 2 FORMÅL
Å fremme medlemmenes interesser i forhold til å kunne utøve sine yrker gjennom
egen forretningsmessig og faglig profesjonsetiske virksomhet.
Å etablere en felles plattform for medlemmer av de forskjellige profesjonene med
tanke på å bygge og styrke et samarbeid mellom disse, og med andre
organisasjoner som jobber innen levering av helsetjenester og aktiviteter
tilknyttet dette.
Foreningen skal være økonomisk uavhengig av leverandørnæringen knyttet til
medlemmer.
§ 3 ORGANISASJONSFORM
Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende.
At den er selveiende innebærer at ingen, hverken medlemmer eller andre, har krav
på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre
forpliktelser.
§ 4 MEDLEMMER
Foreningen er åpen for alle som er autorisert helsepersonell i henhold til
helsepersonelloven kap. 9, §48.
§ 5 RETTIGHETER OG PLIKTER KNYTTET TIL MEDLEMSKAPET
Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøtet, har stemmerett og er valgbare til
tillitsverv i foreningen såfremt kontingent er betalt.
Medlemmene plikter å støtte foreningens formål samt følge vedtektene.
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade
foreningen og/eller foreningens formål. Ingen har krav på medlemskap i
foreningen.
Medlemskap opphører ved utmelding, strykning som følge av manglende betaling
av kontingent eller at styret ekskluderer medlem som aktivt motarbeider
foreningen eller foreningens formål.
Norske leger og helsearbeideres fellesforbund 2
§ 6 ÅRSMØTE
Årsmøtet er foreningens øverste organ.
Årsmøtet avholdes senest 30. april hvert år.
Dagsorden:
• Innkalling og saksliste godkjennes
• Møteleder velges
• Referent velges
• Styret legger frem årsmelding
• Styret legger frem revidert regnskap for siste kalenderår
• Styret kan legge frem budsjett for inneværende kalenderår
• Styret kan legge frem planer for inneværende kalenderår
• Kontingent for neste periode fastsettes
• Honorarer og godtgjørelser til styret eller andre tillitsvalgte behandles
• Vedtektsendringer behandles
• Innkomne saker behandles
• Valg av leder (2 år), nestleder (2 år), styremedlemmer (2 år) og
varamedlemmer (2 år) til foreningens styre
• Valg av revisor (2 år)
• Valg av leder (2 år), nestleder (2 år), medlemmer (2 år) og
vararepresentanter (2 år) til foreningens utvalg
• Valg av 3 medlemmer (4 år) til foreningens valgkomité
Årsmøtets dato skal varsles på foreningens hjemmeside og sendes medlemmene
per epost senest 8 uker før årsmøtet.
Styret innkaller til årsmøte på foreningens hjemmeside og sendes medlemmene
per epost senest 3 uker før årsmøtet.
Innkallingen skal inneholde:
• Dagsorden
• Årsberetning
• Revidert regnskap for siste kalenderår
• Budsjett for inneværende kalenderår
• Forslag til kandidater til valgene
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være sendt til styret senest 5 uker
før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest
1 uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på
sakslisten.
Norske leger og helsearbeideres fellesforbund 3
Forslag til kandidater må være valgkomiteen i hende senest 5 uker før årsmøtet.
Årsmøtet er åpent for medlemmer og inviterte gjester. Årsmøtet kan lukkes i
enkeltsaker. Bare fremmøtte medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett.
Inviterte gjester har talerett.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt i henhold til vedtektene.
Vedtak fattes med simpelt flertall, mens valg av leder og nestleder krever absolutt
flertall (minst 50 %). Dersom absolutt flertall ikke oppnås, blir det foretatt bundet
valg mellom de to som har flest stemmer. I tilfelle av stemmelikhet i omvalget blir
det foretatt loddtrekning. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall i ordinært årsmøte.
Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Revisor
Revisor reviderer regnskapet og avgir beretning til årsmøtet.
Valgkomité
Valgkomiteen består 4 medlemmer. Valg av valgkomité skjer samme år som det er
valg til styret. Valgperioden er 4 år, men slik at halve valgkomiteen er på valg
annethvert år.
Valgkomiteen forbereder valg på styre og utvalg og sender ut en liste med navnene
på innkomne forslag til kandidater til foreningens styre.
Valgkomiteens arbeid er avsluttet i det enkelte valg når dens forslag til
styre/utvalg er fremlagt.
Valgkomiteens medlemmer kan ikke sitte i styret.
Ekstraordinært årsmøte
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte hvis 4 styremedlemmer krever det
eller hvis minst 10 % av medlemmene krever det. Styret skal avvikle ekstraordinært
årsmøte snarest mulig og innen 8 uker fra rett krav er fremsatt. Styret innkaller til
ekstraordinært årsmøte på foreningens hjemmeside og sendes medlemmene per
epost senest 2 uker før det ekstraordinære årsmøtet. Innkallingen skal inneholde
hvilke saker som skal behandles. Bare saker det er fremsatt krav om å få
behandlet og saker styret vil fremme, kan behandles på ekstraordinært årsmøte.
§ 7 STYRET
Styret er foreningens øverste organ mellom årsmøtene.
Styret består av 7 medlemmer; leder, nestleder og 5 medlemmer.
Norske leger og helsearbeideres fellesforbund 4
Styrets oppgaver:
• Lede foreningen mellom årsmøtene
• Avholde årsmøte
• Drive foreningen i samsvar med foreningens formål
• Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
• Oppnevne utvalg og retningslinjer for utvalg
• Oppnevne daglig leder og utarbeide arbeidsinstruks for denne
• Oppnevne personer som skal utføre spesielle oppgaver og utarbeide
arbeidsinstruks for disse
• Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i
henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser
• Representere foreningen utad
Funksjonstiden er 2 år og starter 1. juni etter valget. Til valg av leder og nestleder
kreves absolutt flertall (minst 50 %) blant de stemmeberettigete.
Varamedlemmer
Det skal velges 2 varamedlemmer i rangert rekkefølge. Varamedlem trer inn i styret
i rekkefølge hvis medlemmer får langvarig forfall (3 måneder eller mer). Trer ett
eller flere varamedlemmer inn i styret, velges nye ved første ordinære årsmøte.
Styremøter
Styret skal holde møter når styreleder eller et flertall av styremedlemmene
forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av
styremedlemmene er til stede. I tilfelle av stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Leder og nestleders oppgaver
Leder er foreningens øverste leder med plikt til regelmessig kontakt med
sekretariatets ledelse og plikt til på styrets vegne å ta hånd om foreningens
fagpolitiske prosesser og være foreningens primærkontakt overfor media.
Leder kan ved behov sammenkalle til møter i foreningens utvalg. Leder og
nestleder har adgang til alle møter i foreningen.
Leder og nestleder kan kreve bistand fra sekretariatet til utførelsen av sine
oppgaver.
Nestleder overtar leders verv ved dennes forfall. Ved varig forfall av nestleder,
velger styret ny nestleder blant sine medlemmer i første møte etter at
vararepresentant er innkalt. Ved permanent forfall velges ny leder for resten av
perioden på første ordinære årsmøte.
Norske leger og helsearbeideres fellesforbund 5
§ 8 SIGNATURRETT
Styreleder og nestleder har signaturrett hver for seg. Styret kan gi signaturrett til
navngitte personer.
§ 9 SEKRETARIATET
Daglig leder av foreningen med ansvar for overordnet ledelse, samfunns- og
politisk kontakt
Assisterende leder av foreningen med ansvar for kontakt med medlemmer mm.
Økonomiansvarlig med ansvar for bokføring og årsregnskap. Bistå med
utarbeidelse av budsjetter til foreningen.
Juridisk konsulent eller medarbeider med ansvar for rådgivning og koordinering av
juridisk bistand til medlemmer.
§ 10 KONTINGENT OG ØKONOMI
Årsmøtet i foreningen fastsetter årlig kontingent for medlemmer.
Økonomien kan styrkes ved inntekter av kurs, foredrag eller andre relevante
arrangementer og forretningsmessige samhandlingstiltak.
Det føres regnskap for alle inntekter og utgifter.
§ 11 VEDTEKTSENDRINGER
Forslag om endringer i disse vedtekter må sendes skriftlig til foreningen senest
2 måneder før det blir holdt ordinært årsmøte. Endringsforslag kunngjøres
sammen med innkallingen til årsmøtet. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de
stemmeberettigete på årsmøtet.
Vedtektsendringer trer i kraft straks med mindre årsmøtet bestemmer noe annet.
§ 12 OPPLØSNING
Forslag om oppløsning av foreningen kan fremmes av styret når minst 6 av 7
styremedlemmer er for det, og senest 6 måneder før et ordinært årsmøte. For å
oppløse foreningen kreves det minst 3/4 flertall på ordinært årsmøte.
Beslutningen må stadfestes på etterfølgende ekstraordinært årsmøte tidligst 6
måneder etter med minst 3/4 flertall. Først etter annen gangs vedtak trer
beslutningen om oppløsning i kraft.
Ved eventuell oppløsning skal foreningens midler benyttes til å tilgodese
foreningens formål i henhold til § 2 ved at nettoformuen blir gitt til en
organisasjon som årsmøtet bestemmer